info regio

FAQ

Intrebări generale

Unde pot obţine informaţii suplimentare in ceea ce priveşte eficienţa energetică in România ?
Hotărarea Guvernului nr. 1069/2007 privind aprobarea Strategiei Energetice a României pentru perioada 2007-2020, publicată in Monitorul Oficial nr. 781/19.11.2007, precum şi Legea nr. 372/ 2005 privind performanţa energetică a clădirilor, publicată in Monitorul Oficial nr. 1144/19.12.2005 vă oferă informaţii suplimentare in acest sens.

Care sunt pasii principali in procesul de selectie si aprobare?

    * Organismele Intermediare (OI) verifica eligibilitatea si conformitatea;
    * OI organizeaza sesiunea de evaluare tehnico-financiara efectuata de experti independenti;
    * In functie de tipul de activitati prevazute in proiect, dupa rezultatul evaluarii strategice, in cazul proiectelor care prevad activitati de lucrari publice, OI solicita depunerea proiectului tehnic, organizeaza sesiunea de analiza a documentului;
    * OI transmite lista de proiecte selectate care au intrunit toate criteriile de evaluare si selectie catre AM care emite decizia de finantare.
In toate aceste etape, solicitantul poate primi solicitari de clarificare din partea OI pentru rezolvarea oricaror neclaritati sau lipsuri legate de documentele transmise.

Ce obligatii au beneficiarii din punct de vedere al controlului financiar?
Finantarea furnizata prin fondurile publice alocate proiectului trebuie separata in mod clar in cadrul sistemului financiar-contabil de alte activitati desfasurate de catre beneficiar! Controlul financiar trebuie sa raspunda urmatoarelor cerinte:
    * Documentatia contabila trebuie sa permita identificarea usoara a tuturor veniturilor si cheltuielilor proiectului
    * Trebuie pastrata o contabilitate separata pentru proiect
    * Trebuie inregistrata primirea banilor de proiect si cheltuielile realizate
    * Inregistrarea separata a cheltuielilor eligibile si neeligibile
    * Cheltuielile eligibile si cele neeligibile trebuie sa fie prezentate separat in toate facturile
    * Pastrarea tuturor documentelor financiare si datarea lor corecta
    * Inregistrarea valorii tuturor veniturilor generate.

Care sunt obligatiile contractuale ale beneficiarilor?
Beneficiarii au urmatoarele obligatii contractuale:
    * Sa permita structurilor de audit/control prevazute in contractul de finantare sa efectueze controale si sa puna la dispozitia acestora toate documentele relevante
    * Sa restituie fondurile obtinute in mod incorect
    * Sa acopere cheltuielile proiectului care sunt neeligibile sau care depasesc valoarea finantarii stabilite prin contractul de finantare
    * Sa asigure masurile de publicitate si informare prevazute in cererea de finantare (anexa la contractul de finantare)
    * Sa asigure respectarea prevederilor legislatiei nationale privind achizitiile publice
    * Sa asigure transmiterea cererilor de rambursare in termenele prevazute prin contractul de finantare
    * Sa efectueze cheltuileli din fondurile alocate prin contractul de finantare numai pentru scopul proiectului, respectind prevederile bugetului detaliat in cererea de finantare (anexa la contractul de finantare)
    * Sa asigure prezentarea tuturor rapoartelor periodice, tehnice si financiare, in termenele prevazute prin contractul de finantare
    * Sa informeze OI in privinta problemelor, deficientelor si neregulilor aparute pe parcursul executarii proiectului

Cat timp trebuie pastrate documentele proiectului?
Documentele tuturor proiectelor aprobate in perioada 2007-2013 trebuie pastrate pina la:
    * Incheierea Programului operational Regional, respectiv la 31 decembrie 2013
    * + 2 ani perioada de cheltuire (2015)
    * + minim 1 an pentru incheierea financiara (2016)
    * + 3 ani perioada de auditare (2019)
Trebuie pastrata toata documentatia proiectului, din toate stadiile desfasurarii acestuia:
    * Contractul de finantare
    * Cererile de rambursare si documentele justificative ale cheltuielilor
    * Dosarele de licitatie ale achizitiilor publice efectuate si contractele aferente incheiate
    * Dovezile efectuarii activitatilor de informare si publicitate.
    * Cererea de finantare

Care sunt legile care trebuie avute in vedere in derularea unui proiect finantat prin POR?
Cadrul legislativ pentru POR este alcatuit atit din legislatie nationala, ct si din reglementari europene. Acestea sunt:
Legislatia UE
    * Regulamentul Comisiei (CE) nr.1083/2006 ce contine prevederi generale cu privire la Fondul European de Dezvoltare Regionala, Fondul Social European si Fondul de Coeziune si de abrogare a Regulamentului Consiliului (EC) nr.1260/1999 privind prevederile generale ale Fondurilor Structurale;
    * Regulamentul Comisiei (CE) nr.1080/2006 cu privire la Fondul European de Dezvoltare Regionala si care abroga Regulamentul Comisiei (CE) nr.1783/1999;
    * Regulamentul Comisiei (CE) nr.1828/2006 cu privire la regulile de implementare a Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1083/2006 ce contine prevederi generale cu privire la Fondul European de Dezvoltare Regionala, Fondul Social European si Fondul de Coeziune si a Regulementului Comisiei (CE) 1080/2006 cu privire la Fondul European de Dezvoltare Regionala.
Legislatia nationala (orientativ):
    *   Legea nr 315/2004 privind dezvoltarea regionala
    * HG nr.497/2004 privind stabilirea cadrului institutional pentru coordonarea, implementarea si gestionarea instrumentelor structurale, cu modificarile si completarile ulterioare;
    * Legea nr. 337/2006 privind Contractele de Achizitie Publica, Contractele de Concesiune a Lucrarilor Publice si de Concesiune a Serviciilor
    * Legea nr.500 din 11/07/2002, privind finantele publice publicata in Monitorul Oficial al Rominiei nr.597 din 13/08/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
    * Hotarirea Guvernului nr. 1179 din 24/10/2002 privind aprobarea Structurii devizului general si a Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii, publicata in Monitorul Oficial al Rominiei nr.804 din 05/11/2002;
    * Legea nr.350 din 06/07/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului, publicata in Monitorul Oficial al Rominiei nr.373 din 10/07/2001, cu modificarile si completarile ulterioare;
    * Legea nr.10 din 18/01/1995 privind calitatea in constructii, publicata in Monitorul Oficial al Rominiei nr.12 din 24/01/1995, cu modificarile si completarile ulterioare;
    * Legea Contabilitatii nr. 82/1991, republicata
Conventii contractuale:
    *   Prevederile acordului cadru de implementare a POR 2007-2013 incheiat intre MIE si cele 8 agentii de dezvoltare regionala

Care este termenul limită pentru depunerea cererilor de finanţare pentru solicitarea de finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013?
Cu exccepţia domeniului major de intervenţie 4.3 Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor, pentru care cererile de finanţare se depun în sesiuni cu termen limită de depunere, pentru toate celelalte domenii majore de intervenţie, cererile de finanţare se depun în mod continuu. Astfel, după lansarea oficială a domeniului major de intervenţie, se primesc continuu cereri de finanţare până la contractarea integrală a fondurilor publice alocate prin POR pentru respectivul domeniu major de interventie.

Intrebari privind Domeniul major de intervenţie 2.1 Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane – inclusiv construcţia/reabilitarea şoselelor de centură

Este eligibil un Studiu de fezabilitate realizat conform Ordinului nr. 913/ 2005 pentru completarea Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 1.013/873/2001 privind aprobarea structurii, conţinutului şi modului de utilizare a Documentaţiei standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei pentru achiziţia publică de servicii ?
R:Având în vedere lipsa unor reglementări în domeniu la data lansării cererii de proiecte pentru axa prioritară 2 “Îmbunătăţirea infrastructurii regionale şi locale de transport”, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional a inclus în ghidul solicitantului un model pentru conţinutul studiului de fezabilitate (Model_D), care adaptează şi explică conţinutul-cadru al studiului de fezabilitate aşa cum era acesta reglementat prin Ordinul nr. 913/ 2005.
Modelul D la cererea de finanţare a urmărit structura studiului de fezabilitate prezentată prin Ordinul nr. 913/2005, preluând capitolele mari şi încercând să detalieze acele capitole care oferă informaţii necesare pentru evaluarea tehnică şi financiară, în mod special capitolul 5, Analiza economico-financiară.
Modelul D la cererea de finanţare va fi utilizat până la intrarea în vigoare şi în conformitate cu prevederile HG nr. 28/2008 pentru aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.
Prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 pentru aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii (MO nr. 48/22.01.2008), se reglementează conţinutul – cadru necesar pentru întocmirea studiului de prefezabilitate şi a studiului de fezabilitate, documentaţii tehnico-economice necesare pentru realizarea construcţiilor noi, precum şi a documentaţiei de avizare pentru lucrările de intervenţii, documentaţie tehnico-economică, similară studiului de fezabilitate, care se întocmeşte pentru lucrări de intervenţii la construcţii existente.
Dorim să facem o serie de precizări privind influenţa acestui act normativ asupra documentaţiei pe care trebuie să o prezinte solicitanţii de finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional, ca anexă la cererea de finanţare.
Prevederile HG nr. 28/2008 nu se aplică în cazul:
    * Obiectivelor de investiţii/ lucrărilor de intervenţii aflate în curs de execuţie la data intrării în vigoare a hotărârii;
    * Obiectivelor de investiţii/ lucrărilor de intervenţii pentru ale căror studii de fezabilitate/ documentaţii de avizare a lucrărilor de intevenţii au fost demarate procedurile de achiziţie publică, în condiţiile legii sau ale căror studii de fezabilitate/ documentaţii de avizare a lucrărilor de intevenţii au fost finalizate si aprobate de ordonatorul de credite, in conformitate cu legislatia specifica - la data intrării în vigoare a hotărârii.
În conformitate cu prevederile Anexei 4 – Metodologie privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţie şi lucrări de intervenţii, la HG nr.28/2008, devizul general întocmit la faza de proiectare a studiului de fezabilitate/ documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii se actualizează prin grija beneficiarului, ori de câte ori este necesar, dar de regulă în următoarele situaţii:
    * la data supunerii spre aprobare a studiului de fezabilitate/ documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii;
    * la data solicitării autorizaţiei de construire;
    * la data organizării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică pentru execuţia de lucrări;
    * după încheierea contractelor de achiziţie, rezultând valoarea de finanţare a obiectivului de investiţie/ lucrărilor de intervenţii;
    * la data întocmirii sau modificării de către ordonatorul principal de credite, potrivit legii, a listei obiectivelor de investiţii anexă la bugetul de stat sau la bugetul local, atât pentru obiective de investiţii noi cât şi în continuare.
În situaţia în care solicitantul de finanţare, va actualiza devizul general întocmit în faza de proiectare a studiului de fezabilitate/ documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii în conformitate cu prevederile Anexei menţionate, va transmite la OI copia devizului actualizat.

I:Este absolut necesar ca Studiul de Fezabilitate să fie insoţit de un Studiu de Trafic in cadrul axei 2 din cadrul POR?
R: Studiul de Trafic fundamentează realizarea Studiului de Fezabilitate şi trebuie anexat obligatoriu la cererea de finanţare.

Poate un consiliu local să depună o cerere de finanţare pentru un proiect care vizează modernizarea unui drum comunal ?
R:In cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 2 „Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”, sunt eligibile proiectele care vizeaza reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane-inclusiv construcţia/reabilitarea şoselelor de centură. In cadrul acestei axe prioritare nu sunt eligibile proiectele de modernizare a drumurilor comunale, acestea fiind eligibile spre finantare in cadrul PNDR.
Domeniul major de intervenţie 3.1 „Reabilitarea/ modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate”

În cazul în care ambulatoriul funcţionează într-o clădire care are un pod care poate fi amenajat pentru dezvoltarea ambulatoriului în vederea îndeplinirii standardelor de funcţionare, este eligibilă activitatea de amenajare a acestuia şi dotarea aferentă?
R: Aşa cum este prevăzut în Programul Operaţional Regional, în cadrul acestui domeniu major de intervenţie pot fi finanţate proiecte care vizează modernizarea, dezvoltarea şi echiparea ambulatoriilor. În condiţiile în care ambulatoriul este organizat şi funcţionează în conformitate cu prevederile Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 39/2008, dezvoltarea acestuia prin amenajarea şi echiparea unui pod poate constitui o operaţiune finanţabilă în cadrul Programului Operaţional Regional.

I: Având în vedere că în cadrul unei clădiri două niveluri sunt ocupate de un ambulatoriu, iar alte două nivele de birourile direcţiei de sănătate publică se poate realiza reabilitarea acoperişului clădirii prin proiect alături de alte activităţi eligibile?
R: Dacă ambulatoriul este organizat şi funcţionează în condiţiile legislaţiei în vigoare (a se vedea răspunsurile precedente), pot fi eligibile lucrări asupra acoperişului imobilului în care este situat ambulatoriul în condiţiile în care acestea sunt necesare pentru asigurarea funcţionării corespunzătoare a ambulatoriului.

Intrebari privind Domeniul major de intervenţie 3.2 Reabilitarea /modernizarea / dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale

I: Ce se înţelege prin serviciu social similar?

R: Pentru a fi eligibil în cadrul acestui domeniu major de intervenţie solicitantul trebuie să fie furnizor de servicii sociale acreditat pentru serviciul social care va fi furnizat în cadrul centrului social obiect al cererii de finanţare. Poate fi acreditat pentru respectivul serviciu social furnizat la momentul depunerii cererii de finanţare în imobilul obiect al cererii de finanţare sau într-o altă localizare. În ultimul caz, după finalizarea investiţiei furnizorul de servicii sociale va face demersursile necesare şi va obţine acreditarea pentru prestarea respectivului serviciu social şi în imobilul obiect al cererii de finanţare.
De exemplu, un solicitant de finanţare poate depune o cerere de finanţare pentru modernizarea unui centru pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie dacă este acreditat ca furnizor de servicii sociale pentru acest centru, în cadrul căruia serviciile furnizate vizează: găzduire pe perioadă determinată, consiliere juridică, consiliere psihologică, consiliere socială, informare în domeniu, orientare psihologică, orientare socială, etc. De asemenea dacă un furnizor de servicii sociale doreşte transformarea unei clădiri existente în centru pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie poate fi eligibil dacă este acreditat ca furnizor de servicii sociale pentru un alt centru pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie. În noul centru, furnizorul de servicii sociale poate furniza toate, o parte sau mai multe din serviciile furnizate în centrul existent.

I: Se poate realiza o extindere la o clădire în care funcţionează un centru social rezidenţial, extindere în cadrul căreia să se desfăşoare un alt serviciu social care să se adreseze aceleiaşi categorii de beneficiari?
R: Pentru a fi eligibil solicitantul de finanţare trebuie să prezinte odată cu cererea de finanţare acreditarea ca furnizor de servicii sociale pentru serviciul social care va fi furnizat în imobilul obiect al proiectului. În imobilul extins poate fi furnizat şi un alt serviciu social decât cel iniţial dacă, solicitantul de finanţare este acreditat pentru furnizarea acestuia într-o altă localizare şi prezintă această acreditare ca anexă la cererea de finanţare. Prin faptul că este acreditat pentru serviciul social pe care intenţionează să îl furnizeze şi în imobilul extins, solicitantul prezintă credibilitate şi experienţă pentru furnizarea acelui serviciu social şi riscul de a nu obţine acreditarea după implementarea proiectului poate fi considerat inferior celui pe care finanţatorul şi l-ar asuma dacă solicitantul nu ar fi acreditat pentru furnizarea serviciului social care ar urma să fie furnizat şi în centrul extins/ creat prin transformarea unei clădiri existente.

I : În cazul cererilor de finanţare depuse de un solicitant autoritate publică locală în parteneriat cu un furnizor de servicii sociale privat, vă rugăm să ne precizaţi care este documentaţia privind selecţia transparentă a furnizorului de servicii sociale.
R: Documentaţia privind selecţia transparentă de către un solicitant de finanţare unitate administrativ-teritorială (autoritate publică locală) a unui partener furnizor de servicii sociale se referă la: un anunţ publicat în presă privind selecţia unui furnizor de servicii sociale acreditat pentru serviciul social pe care unitatea administrativ-teritorială îl are în vedere a fi furnizat în imobilul obiect al cererii de finanţare – cerere de ofertă, criteriile de analiză şi selecţie a ofertelor, analiza ofertelor primite şi desemnarea furnizorului de servicii sociale câştigător.

I: Ce se înţelege prin echipamente de specialitate?
R: Echipamentele de specialitate sunt cele descrise conform standardelor în domeniu specifice diferitelor tipuri de servicii sociale.

I: Dacă au fost achiziţionate prin programul PHARE clădiri în care funcţionează centre sociale rezidenţiale, pot fi aceste clădiri reabilitate prin POR?
R: Pot face obiect al finanţării prin POR clădiri achiziţionate prin fonduri Phare în măsura în care este respectat criteriul privind nefinanţarea aceloraşi activităţi în ultimii 5 ani din fonduri comunitare, respectiv, în ultimii 5 ani, din fonduri comunitare nu au fost efectuate lucrări de modernizare, extindere a imobilului respectiv, modernizarea utilităţilor generale şi specifice, etc.

I: În cazul în care prin proiect se amenajează ateliere de lucru pentru persoanele cărora li se asigură serviciul social şi produsele realizate de aceştia în cadrul atelierelor se vând, acest proiect presupune activităţi economice şi nu este eligibil sau se încadrează în categoria proiectelor generatoare de venit?
R: În situaţia prezentată, se obţin venituri din activitatea curentă a centrului desfăşurată în cadrul atelierelor de lucru, situaţie care nu se consideră a prezenta riscul încadrării în categoria ajutoarelor de stat şi considerată neeligibilă în cadrul acestui domeniu major de intervenţie. Solicitantul de finanţare va estima veniturile obţinute din activitatea desfăşurată în cadrul atelierelor de lucru, precum şi orice alte venituri obţinuturi. În funcţie de estimarea veniturilor nete şi a costurilor actualizate se va vedea în ce măsură se va aplica metodologia de calcul a finanţării nerambursabile pentru proiectele generatoare de venit.
Dacă, în schimb, spaţiile centrului social modernizat ca urmare a unei finanţări nerambursabile în cadrul acestui domeniu major de intervenţie, sunt cedate/ puse la dispoziţie unor terţi pe durată determinată sau nedeterminată în schimbul unor chirii (de exemplu organizare de conferinţe, atelierele de lucru sunt închiriate, etc), aceste activităţi nu se încadrează în cele specifice unui centru social, centrul iese practic din sfera de utilitate pentru care a fost creat, considerându-se că finanţarea acordată intră sub incidenţa regulilor de ajutor de stat, centrul nefiind eligibil în cadrul acestui domeniu major de intervenţie. Dacă, după implementarea proiectului, în termen de 5 ani se constată încălcarea acestui criteriu de eligibilitate, finanţarea acordată va constitui un ajutor de stat ilegal şi va fi recuperată.

I: Ce înseamnă 1 an vechime pentru furnizorul de servicii sociale?
R: Pentru a fi eligibil în cadrul acestui domeniu major de intervenţie, furnizorul de servicii sociale va dovedi că are, la data depunerii cererii de finaţare, o vechime de cel puţin un an de la înfiinţare, respectiv de la data înfiinţării în cazul unităţilor administrativ-teritoriale (autorităţi ale administraţiei publice locale) şi al serviciilor publice de asistenţă socială şi de la data înscrierii în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, în cazul organismelor neguvernamentale.

I: Se poate include în parteneriat un ONG din străinătate?
R: Pot fi solicitanţi eligibili atât individual cât şi în parteneriat cu o unitate administrativ-teritorială, asociaţii şi fundaţii constituite în conformitate cu prevederile Ordonanţei guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv filiale ale asociaţiilor şi fundaţiilor internaţionale recunoscute în conformitate cu legislaţia în vigoare în România.

I: Achiziţionarea unor mijloace de transport (de ex. microbuz) este eligibilă dacă se justifică necesitatea ei pentru derularea proiectului în condiţii optime?
R: Cheltuielile pentru achiziţionarea unor mijloace de transport (de exemplu: microbuz) nu se regăsesc în lista cheltuielilor eligibile aprobată prin Ordinul comun al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 1119/30.10.2007 şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 2392/ 13.12.2007, deci vor fi considerate drept cheltuieli neeligibile pentru cofinanţare prin POR. Solicitantul poate prevedea această activitate, dar cheltuielile aferente nu sunt eligibile. Cheltuielile neeligibile precum şi orice cheltuieli suplimentare (conexe) care vor apărea în timpul implementării proiectului vor fi suportate de către solicitant/ beneficiar.

I: Dacă se justifică drept activitate aferentă derulării proiectului, este eligibilă amenajarea unui teren de sport lângă clădirea centrului social care face obiectul investiţiei?
R: În cadrul acestui domeniu major de intervenţie, amenajarea unui teren de sport lângă clădirea centrului social care face obiectul investiţiei poate fi o activitate eligibilă pentru finanţare în cadrul POR, dacă solicitantul de finanţare poate justifica necesitatea derulării acestei activităţi în scopul implementării în condiţii optime a proiectului. Aceste aspecte vor fi prezentate de solicitantul de finanţare în cererea de finanţare la secţiunea 2.3 Descrierea proiectului (punctele 2.3.1 Obiectivul proiectului, 2.3.2 Context, 2.3.3 Justificarea necesităţii implementării proiectului, 2.3.4 Potenţialii beneficiari ai proiectului/ grupul ţintă).

I: Poate fi solicitant eligibil un centru medico-social (acreditat ca furnizor de servicii sociale) care are activitate de recuperare neuro-motorie?
R: Unităţile de asistenţă medico-socială acreditate ca furnizori de servicii sociale, indiferent de tipul de serviciu social pe care îl furnizează, sunt solicitanţi eligibili în cadrul Programului Operaţional Regional.

I: O clădire în care funcţionează deja un centru social poate fi extinsă pentru înfiinţarea unui centru nou? Sau poate fi modernizată/extinsă pentru schimbarea destinaţiei/statutului centrului?
R: În cadrul acestui domeniu major de intervenţie este eligibilă extinderea unei clădiri în care funcţioneză în prezent un centru social şi înfiinţarea unui centru social nou sau chiar schimbarea destinaţiei centrului social, dacă acest lucru este necesar şi viabil. Aceste aspecte vor fi prezentate de solicitantul de finanţare în cererea de finanţare la secţiunea 2.3 Descrierea proiectului (punctele 2.3.1 Obiectivul proiectului, 2.3.2 Context, 2.3.3 Justificarea necesităţii implementării proiectului, 2.3.4 Potenţialii beneficiari ai proiectului/ grupul ţintă).
Activităţi de natura modernizării/ extinderii clădirilor pentru înfiinţarea de noi centre sociale pot fi avute în vedere atunci când se poate dovedi o nevoie crescândă pentru un anumit tip de serviciu social de către o autoritate a administraţiei publice sau de către un furnizor de servicii sociale care furnizează deja respectivul serviciu social.
O clădire în care funcţionează deja un centru social poate fi modernizată/extinsă pentru schimbarea destinaţiei/statutului centrului dacă furnizorul de servicii sociale (public sau privat) va prezenta certificatul de acreditare pentru serviciul social, după cum urmează:
    * În cazul proiectelor care vizează modernizarea/extinderea clădirilor pentru înfiinţarea de noi centre sociale, furnizorul de servicii sociale care îşi va desfăşura activitatea în respectivul centru social, va prezenta un certificat de acreditare pentru un serviciu social similar cu cel care va fi prestat în localizarea care face obiectul cererii de finanţare. Solicitantul de finanţare aflat în această situaţie şi cu care se semnează un contract de finanţare va avea obligaţia, ca după finalizarea proiectului să obţină certificatul de acreditare pentru localizarea care a făcut obiectul proiectului,. De îndată ce va fi obţinut, o copie a certificatului de acreditare va fi depusă/ transmisă la Organismul Intermediar si va fi subiect de monitorizare post implementare
    * În cazul proiectelor care vizează modernizarea/extinderea clădirilor pentru înfiinţarea de noi centre sociale, pentru care solicitant este autoritatea publică locală, aceasta va dovedi selectarea în mod transparent a furnizorului de servicii sociale care îşi va desfăşura activitatea în respectivul centru social, dacă acest furnizor este privat. Dacă furnizorul de servicii sociale este cunoscut la momentul depunerii cererii de finanţare, acesta va prezenta un certificat de acreditare pentru servicii sociale similare. Dacă furnizorul de servicii sociale nu este cunoscut la momentul depunerii cererii de finanţare, acesta va fi selectat în mod transparent, până la semnarea contractului de finanţare, şi va prezenta, la data vizitei pe teren, in vederea contractarii, un certificat de acreditare pentru un serviciu social similar.

Intrebari privind Domeniul major de intervenţie 3.3 Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă

I: Hotărârea unui Consiliu Judeţean membru al unei Asociaţii de Dezvoltare Intercomunitară, solicitant de finanţare în cadrul domeniului major de intervenţie .3.3 din cadrul POR, de aprobare a activităţilor cu care va fi implicat judeţul în managementul şi implementarea proiectului şi a participării cu o cotă la constitutirea contribuţiei proprii a solicitantului, trebuie să includă activităţile in care va fi implicat judetul sau este suficient să prevadă faptul că se aprobă activităţile care sunt descrise în statutul ADI, unde este necesar să se prezinte implicarea fiecărui judeţ în proiect?
R: În pregătirea cererii de finanţare pentru acest domeniu major de intervenţie trebuie avute în vedere următoarele aspecte:
    * Cererea de finanţare poate fi depusă de o asociaţie de dezvoltare intercomunitară constituită exclusiv în scopul implementării proiectului pentru care se solicită finanţare prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 sau de o asociaţie de dezvoltare intercomunitară cu un scop mai larg. În ambele cazuri statutul asociaţiei ca trebui să prevadă explicit ca scop depunerea unei/ unor cereri de finanţare şi implementarea proiectelor pentru domeniul major de intervenţie 3.3 din cadrul POR 2007-2013 şi să identifice contribuţia fiecărui judeţ membru (resurse umane, financiare, responsabilităţi în implementarea unor activităţi etc) la implementarea proiectului, precum şi modalitatea de distribuire a echipamentelor între membri.
    * Toate aceste aspecte tehnice (contribuţia fiecărui judeţ component, modul de repartizare şi utilizare a echipamentelor, responsabilitatea întreţinerii echipamentelor, etc) pot face şi obiectul unei hotărâri a Consiliului de Administraţiei al asociaţiei de dezvoltare intercomunitară, hotărâre adoptată după constituirea legală a asociaţiei în vederea depunerii cererii de finanţare.
    * Fiecare Consiliu Judeţean membru al asociaţiei de dezvoltare intercomunitară – solicitant de finanţare în cadrul acestui domeniu major de intervenţie va certifica, prin hotărâre, participarea ca membru în cadrul asociaţiei, contribuţia la implementarea proiectului (umană, materială, financiară, după caz), modul în care va utiliza echipamentele achiziţionate prin proiect, aşa cum s-a convenit şi se prevede în statutul/ hotărârea Consiliului de administraţie al asociaţiei de dezvoltare intercomunitară. Hotărârea fiecărui Consiliu Judeţean va fi anexată la cererea de finanţare împreună cu statutul asociaţiei şi hotărârea Consiliului de Administraţie al asociaţiei (dacă este cazul).
    * Este foarte important ca fiecare judeţ să îşi asume contribuţia la implementarea proiectului exact aşa cum a fost aceasta prevăzută prin documentele legale ale asociaţiei. Orice diferenţă între documentele asociaţiei şi documenetele legale emise de membrii asociaţiei va ridica suspiciuni cu privire la maturitatea proiectului, la capacitatea solicitantului de a implementa proiectul şi de a asigura sustenabilitatea acestuia şi atingerea obiectivelor domeniului major de intervenţie în cadrul căruia se solicită finanţare.

I: Sunt eligibile pentru obţinerea finanţării în cadrul acestui domeniul major de intervenţie asociaţii de dezvoltare intercomunitară constituite la nivelul unui judeţ?
R: In conformitate cu Programul Operational Regional aprobat de Comisia Europeana in luna iulie 2007, obiectivul specific al domeniului major de interventie 3.3 îl reprezintă îmbunătăţirea capacităţii de răspuns în situaţii de urgenţă la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare prin reducerea timpului de intervenţie pentru acordarea primului ajutor calificat şi pentru intervenţii în situaţii de urgenţă. Conform Programului Operational Regional 2007-2013, Conceptul Strategic Naţional privind organizarea intervenţiilor în situaţii de urgenţă, de acordare a asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat prevede îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului siguranţei publice prin crearea a opt baze regionale. Acestea vor fi localizate la nivel regional, în judeţul cu cea mai multă experienţă în acest domeniu, de unde vor fi coordonate intervenţii integrate în caz de dezastre majore. Programul Operaţional Regional va susţine acest obiectiv strategic prin investiţii în achiziţionarea de echipamente specifice, atât pentru dezvoltarea celor 8 baze operaţionale regionale care vor înlesni intervenţii integrate în caz de dezastre sau accidente (rutiere, etc.), cât şi pentru îmbunătăţirea dotării bazelor judeţene existente, în funcţie de specificul diferitelor zone (expuse cutremurelor, inundaţiilor, eroziunii).
În acest sens, pentru implementarea acestui domeniu major de intervenţie, se vor constitui asociaţii de dezvoltare intercomunitară la nivel regional din toate Consiliile Judeţene ale judeţelor unei regiuni de dezvoltare, respectiv, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi Consiliul Judeţean Ilfov, în cazul regiunii Bucureşti-Ilfov, în conformitate cu prevederile Legii 215/2001 a administraţiei publice locale, cu completările şi modificările ulterioare.


Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysql_close() in /var/www/regio.adrmuntenia.ro/index.php:231 Stack trace: #0 {main} thrown in /var/www/regio.adrmuntenia.ro/index.php on line 231